Учебен план по Козметика

УЧЕБЕН ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ „КОЗМЕТИК”

Наименование на професионалното направление и код:
815 – Фризьорски и козметични услуги
Наименование на професията и код:
815020 – Козметик
Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация:
8150201 –Козметика – Втора степен на професионална квалификация
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 660 уч.часа / теория – 300 уч.ч., практика – 360 уч.ч./
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:
Завършено основно образование
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, дистанционна, индивидуална
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

 

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва ДА ЗНАЕ:

 • Основни правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Основите на пазарната икономика в отрасъла;
 • Нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения;
 • Цел и задачи на материалознанието – Основните характеристики на съвременните средства за прилагане на козметични процедури;
 • Процедурите при кожни заболявания и несъвършенства по кожата, новости в козметиката;
 • Апаратура прилагана в козметичния салон, значение и въздействие;
 • Принципи на прилагане на козметични процедури – почистване на лице, масаж лице,шия и деколте, специфични терапии лице и тяло;
 • Анатомия и физиология на човешкото тяло, анатомия и физиология на кожата;
 • Методи на епилация;
 • Масаж на тяло. Физиологичното действие и техника на масажа;
 • Хигиена и дезинфекция;

Професионалното обучение

Професионалното обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба № 3 / 15.04.2003г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 / 22.04.2003 г.)
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета със свидетелство за професионална квалификация.

 

УЧЕБЕН ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

За част от професия „Козметик”
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 330 уч.ч. / теория – 130 уч.ч., практика – 200 уч.ч./
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:Завършено основно образование
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, дистанционна, индивидуална
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с удостоверение за професионална квалификация.